آشنایی با فرهنگ ایران اسلامی" یا "تاریخ تفکر و سیر اندیشه در ایران "
286 بازدید
محل ارائه: جامعة المصطفی العالمیه
مقطع: لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سر فصل های درس: بخش اول: نگاهی اجمالی به تاریخ ایران از صدر اسلام تا کنون؛ شامل: 1- ایران در عصر خلفاء و دوران امویان وعباسیان تا صفاریان 2- ایران از عهد صفاریان تا دوران مغولان و تیموریان 3- ایران از عهد صفوی تا عصر حاضر بخش دوم: مکتب ها و فرقه های اسلامی در ایران دوره اسلامی 1- مذاهب اربعه اهل سنت 2- مذهب شیعه با طرح مباحثی در زمینه: الف- سیر تاریخی تکوین و نفوذ مذهب شیعه در ایران ب- فرقه های مختلف شیعه ج- حکومت های شیعی در ایران 3- مذهب عرفان و تصوف شامل: - سیر تاریخی شکل گیری عرفان وتصوف اسلامی(از قرن دوم تا قرن نهم) - مبانی اصلی فکری و عملی تصوف اسلامی - مهمترین فرقه های صوفیه و عرفاء - مکاتب اصلی تصوف(مکتب زهد- مکتب معرفت- مکتب وحدت وجود) - مقامات و احوال در مکاتب عرفان و تصوف - رموز واشارات عرفانی بخش سوم: جنبش ها و نهضت های سیاسی و جریان های دینی و فکری در ایران دوره اسلامی؛ شامل بررسی و آشنایی با قیام ها و نهضت های تاریخی مانند: قیام سربداران ،قیام مرعشیان ،نهضت شعوبیه ،نهضت ابومسلم خراسانی ،........ جنبش مشروطه و نهضت امام خمینی(قدس سره الشریف) بخش چهارم: دانش،فرهنگ و تمدن در ایران دوره اسلامی شامل مباحثی از قبیل: معارف نقلی(قرآن پژوهی وتفسیر- فقه و حدیث شناسی) - معارف عقلی و تجربی(علم کلام- فلسفه- علوم کاربردی عقلی و تجربی)-معارف ذوقی و ادبی( هنر و ادبیات) -سنن و آداب و رسوم (فرهنگ عمومی)