نگاهی فلسفی به جریان عاشورا
305 بازدید
ناشر: ابرار قم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1377
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این کتاب در سه بخش با نگاهی کلی و فلسفی به موضوع عاشورا در تاریخ انسانی پرداخته شده است. بخش اول به علل محدثه جریان عاشورا تحت عناوینی مانند: جریان نفاق- استبداد- دنیا طلبی خواص- جهالت عوام و بخش دوم به علل مبقیه جریان عاشورا مانند: تجلی حق و حقیقت، هماهنگی فطرت و ولایت محوری و بخش سوم به جایگاه واقعی شهادت امام علیه السلام با موضوعاتی مانند: ماتم نیامده، حسین آگاه به شهادت نه مجبور به شهادت، فدا یا شفاعت و در آخرین بخش نیز مطالبی در باب زیبایی ها و زشتی ها در تابلوی عاشورا آمده است. نویسنده اصرار دارد از عاشورا به "جریان عاشورا" یاد کند نه "واقعه عاشورا"؛ که مطالبی در این باب نیز طرح شده است.
آدرس اینترنتی