نگاهی فلسفی به جریان عاشورا
336 بازدید
ناشر: ابرار قم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1377
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این کتاب در سه بخش با نگاهی کلی و فلسفی به موضوع عاشورا در تاریخ انسانی پرداخته شده است. بخش اول به علل محدثه جریان عاشورا تحت عناوینی مانند: جریان نفاق- استبداد- دنیا طلبی خواص- جهالت عوام و بخش دوم به علل مبقیه جریان عاشورا مانند: تجلی حق و حقیقت، هماهنگی فطرت و ولایت محوری و بخش سوم به جایگاه واقعی شهادت امام علیه السلام با موضوعاتی مانند: ماتم نیامده، حسین آگاه به شهادت نه مجبور به شهادت، فدا یا شفاعت و در آخرین بخش نیز مطالبی در باب زیبایی ها و زشتی ها در تابلوی عاشورا آمده است. نویسنده اصرار دارد از عاشورا به "جریان عاشورا" یاد کند نه "واقعه عاشورا"؛ که مطالبی در این باب نیز طرح شده است.