جایگاه عقل به عنوان یکی از منابع استنباط احکام الهی
80 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
عقل یکی ازمهمترین منابع شناخت در همه زمینه های مادی ومعنوی برای بشر بوده و می باشد. و ابلاغ وحی وبیانات وحیانی پیامبران در قالب سنت دینی همگی برای رشد و تقویت و تکامل هر چه بیشتر عقل جمعی بشر آمده است تا در میادین گسترده تر وفراتر از اندیشه های بشری آن را یاری داده و افق درک آن را توسعه دهد .چناچه امیر المومنین(ع) در بیان فلسفه ارسال رسل می فر ماید: فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه، لیستادوهم میثاق فطرته.........ویثیروا لهم دفائن العقول.(نهج البلاغه- خطبه اول) یعنی" پس در میان آنان پیامبرانش را مبعوث نمود وهر چند گاه متناسب با خواسته های انسانها، رسولان خود راپی در پی اعزام کرد تا وفاداری به پیمان فطرت را از آنان بازجویند.........وتوانمندی های پنهان شده عقل ها را آشکار سازند". بنابراین جایگاه عقل در تبیین وتوضیح پیچیدگی ها وتشریح بسیاری از احکام وقوانین واستنباط بسیاری از مسایل شرع نه تنها جای انکار نیست، بلکه امری بدیهی وآشکار است. بر همین اساس در تعالیم اسلام به عنوان کامترین وماندگارترین دین الهی، آن مقدارکه از عقل ستایش به عمل آمده، از کمتر سرمایه معنوی ونعمت خدادادی بشر تعریف وتمجید شده است. واین ستایش مبین کاربرد عقل وتاثیر شگرف آن در شناخت واقعیت ها وکشف مجهولات وتمیز درستی از نادرستی در ابعاد مختلف اصول دین وفروع شرع است که از مجموع آنها می توان اعتبار وحجیت ذاتی عقل را نتیجه گرفت .