الگوها و شاخص های مطلوب در تربیت دینی
70 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در رابطه با الگوهای دینی با توجه به ذات و ماهیت انسان از یک طرف که مبنی بر فطرت الهی است و حقیقت دین که هماهنگ با همین فطرت بوده واز پاکی وتقدسی ویژه نیز برخوردار است باید از کارآمدی یا ناکارآمدی برنامه های دینی صرفنظر کرده و وقت خود را صرف امری که معلوم ومتقن است نکنیم، بلکه به سراغ شناسایی عواملی برویم که بیشتر نقش "ظرف" را برای این"مظروف " داشته و دارند. یعنی با این باور که ما بهترین مظروف را برای ظرف بدستان تشنه،در اختیار داریم؛به بهترین و مناسب ترین اقدام برای تحقق و انجام این امر، یعنی رساندن اش به طالبان و مشتاقان آن بیندیشیم. بر این اساس ما در ارائه الگوهای مطلوب دینی باید به مناسب ترین ابزارهای ابلاغ و ارائه فکر کرده و در صدد بهره گیری از آنها به مطلوبترین وجه باشیم. این مقاله در سه محور "پیام یا محتوای ابلاغ"، " پیام رسان یا مبلّغ" و " پیام گیر یا مخاطب" مطالبی را ارائه می نماید.