اهمیت پرسش و نوآوری علمی
63 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پرسش انسان ریشه در طبیعت وی داشته و ظهور و بروز میل فطری حقیقت جویی در اوست.نقطه آغازین این خط ممتد در زندگی هر فردی،حس کنجکاوی کودکانه است ولی نقطه پایانی در طول زندگی نمی توان برای آن فرض کرد.این حس از اصالت و قدرتی برخوردار است که می توان شکوفایی دانش بشری و علم و تمدن جامعه انسانی را مرهون فعالیت آن دانست.تحریک این حس(پرسشگری) و هدایت و کنترل آن در مسیر مطلوب،ضرورتی غیر قابل انکار داشته و تأثیرات زیادی را در ارتقاء کمی و کیفی مقوله های معرفتی انسان و حجم دانش جامعه بشری دارد.پرسش مناسب در فرآیند تحقیق و علم آوری،جایگاه بسیار والایی داشته و می تواند بهترین و کاربردی ترین پاسخ ها را در پی داشته باشد.بنابراین لازم است؛این مقوله تحت عنوان مستقلی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته و به برخی از پرسش های مربوط به آن پاسخ داده شود. در این راستا و به این منظور، این مقاله پاسخگوی اجمالی سه سؤال می باشد.چرا بپرسیم؟ از چه بپرسیم؟ چگونه بپرسیم؟