آیا پول و اسکناس زکات دارد؟
71 بازدید
محل نشر: مجله فرهنگ جهاد- سایت های مختلف
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکى از موارد نه گانه وجوب زکات، نقدین (طلا و نقره) است که با شرایط خاصى، دارنده آنها، مکلف به پرداخت زکات مى باشد. این مسئله مورد اتفاق و اجماع فقهاست و نیازى به بحث دوباره ندارد. اما آنچه لازم است مورد پژوهش و پرسش قرار گیرد، پاسخگویى به این سؤال است که آیا نقدین (طلا و نقره) خود موضوعیت و مطلوبیت ذاتى داشته و شارع مقدس حیثیت ذاتى آنها را مورد عنایت قرار داده و مشمول حکم زکات گردانیده است یا آنکه نقدین معیار جده (ثروت) و دارایى اشخاص محسوب شده و در آن زمان نشانه ثروتمندى بوده است و امروزه و در زمان ما اوراق معتبرى مانند پول و اوراق مالیه دیگر سمبل دارایى و ثروت مى باشند; لذا پول مى تواند و بلکه باید مشمول حکم زکات قرار گیرد; زیرا در حال حاضر به عنوان جانشین طلا و نقره در بازار رواج داشته و به عنوان میزان دارایى و مالکیت اشخاص در مبادلات و معاملات اقتصادى نقش بازى مى کند. آنچه در این نوشتار مختصر آمده، بیان مستدل همین نظر است. و تأکید بر این مسئله است که تطور زمانى و حصول تغییر در بعضى از موضوعات مربوط به این حکم، نگاهى نو و دوباره را به برخى مسائل و احکام فرعى آن، مى طلبد.