رابطه زکات و مالیات
68 بازدید
محل نشر: مجله فرهنگ جهاد-سایت های مختلف
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
زکات، این اصل مقدس و بسیار مهم اقتصادى اسلام که سایر قوانین فرعى شریعت در باب مسائل اقتصادى و مالى بر محور آن دور مى زند؛ براى استقرار نظام عدل الهى در جامعه بشرى و اقامه قسط و گسترش عدل و انصاف در میان انسانهاست. بر همین مبناست که خداوند حقوق فقرا و نیازمندان را در اموال ثروتمندان قرار داده است و از آنان مى خواهد تا همواره آن را به صاحبان اصلى اش بدون هیچ گونه منّت و آزار و ایذایى برگردانند. و فقه یعنى راهنماى زندگى سالم در ابعاد مختلف فردى و اجتماعى و این راهنما ضرورتاً مى بایست در همه زمانها و مکانها در کنار انسان و نیازمندیهاى تازه اش باشد. مسائل مستحدثه و نیازمندیهاى جدید نه به معناى درماندگى فقه است و نه مستلزم دست زدن به بدعتها و خروج تدریجى از دین; بلکه به معناى اجتهاد پویا و تکامل یافته اى است که بدون دست کشیدن از اصول بلکه بر اساس همین اصول، فروع را تبیین و پرسشها را پاسخگو باشیم; و شاید بیش ترین حجم این نیازهاى جدید در ابوابى باشد که به اجتماع انسانى و تعاملات و مرابطاتش مربوط است; آن هم در ابعاد مختلف علم، فرهنگ، اقتصاد، سیاست، حکومت و... که امروزه شاهد شکل گیرى دوران نوینى از هر کدام هستیم. لذا مباحثى از این دست، یکى از مسائلى است که در عصر ما، حوزه مسئولیت مبلغان و مروّجان فرهنگ دینى را دو چندان کرده است. مسئله تبیین رابطه زکات و مالیات یکى از همین موضوعات مى باشد.