فاصله دو مفهوم_ بحثی در حوزه مباحث نظری و نقد هنری پیرامون مفهوم هنر در دو خاستگاه و فرهنگ متفاوت-
70 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تفاوت مفهومی واژه "هنر" در فرهنگ و ادبیات فارسی با مفهوم و یا مفاهیمی که از واژه"art" در زبان های اروپایی و فرهنگ غرب انتزاع شده است،دارای فاصله زیادی بوده و این دو واژه که هم اکنون در متون کلاسیک و علمی و همچنین محاورات و مکالمات عمومی،مترادف و معادل هم بکار می رود،قرابت چندانی با یکدیگر نداشته و از تفاوت های مبنایی عمیقی برخوردار می باشد. در اینجا نگاهی بیطرف به هر دو طرف موضوع و ترسیم نمادین و سمبلیکی از هر دو مفهوم، دنبال شده؛ و در این زمینه تفاوت های بارزی گزارش و به اجمال بیان شده است. برای اثبات این موضوع، علاوه بر جستجوهایی در حوزه زبانشناسی و ریشه یابی ها و تحقیقات لغوی، همچنین از تعاریف و برداشت ها و بالطبع بازتاب های ادبی و فرهنگی آن، در هر دو حوزه و خاستگاه نیز کمک گرفته شده است.لذا پس از نگاهی اجمالی اما نمابخش به دیدگاه ها و نظریات بنیانی ارائه شده و پذیرفته شده غربی در این زمینه،و با تورقی در میراث فرهنگ و ادب پارسی، به روشنی در می یابیم که واژه هنر در زبان و ادب کهن فارسی و فرهنگ غنی این سرزمین دارای مفهومی بسیار متعالی تر،جامع تر و آرمانی تر از آن چیزی است که بار معنایی معادل آن در جغرافیای غرب داشته است و دارد. بنابراین؛ ما معتقدیم "هنر"نمی تواند ترجمه رسا و نزدیکی برای اصطلاح غربی مرسوم که به عنوان قرینه آن مطرح شده و می شود،بوده باشد. ولی می بینیم که در نهایت بُعدی که در ضمن این واقعیت، به چشم می خورد،امروزه شاهد قرابت و بلکه تطبیق و انطباقی مسلم و پذیرفته شده میان آن دو، در فرهنگ و ادبیات محاوره ای و کلاسیک خودمان هستیم؛ که متأسفانه از حساسیت آن نیز غافل می باشیم. حساسیت در مقابل این موضوع آنگاه نمایان تر می شود که می بینیم روزبروز و قدم به قدم، تعاریف و کارکردهای معادل غربی آن، حتی از برداشت های معمولی اولیه و تاریخی اش نیز بریده شده و با تنزل پرشتابی در مسیر اعوجاج و ابتذال هر چه بیشتر،در حرکت است.