تأملی فلسفی وعرفانی در صلوات
60 بازدید
محل نشر: مجله فرهنگ جهاد-سایت های مختلف
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
خداوند در آخرین کتاب فرستاده بر پیامبر پایانی اش، برفرستاده بزرگ خود درود می فرستد واز پیروان او نیز می خواهد بر او درود فرستند و تحیت گویند. این امر با این کیفیت، که مختص پیامبرپایان بخش امر پیامبری است ، اشاره به حقیقتی رازآلود وسرّی نهفته دارد، که با تدبّر وتأملی شایسته می توان به بخشی از گستره این حقیقت مکتوب دست یافت وابعاد محدودی از آن را کشف نمود. بدیهی است، حقیقت آسمانی حضرت احمد(ص)، محور اشارات و رموز این بیان عرشی وسفارش ملکوتی است؛ وتبیین شأن وشکوه خاتِم نبوت ورسالت، وخاتَم امامت و ولایت؛ مقصد اصلی ومقصود اساسی آن می باشد. گرچه نمی توان به گوهر اصلی این دریای جود وجود دست یافت، ولی نزدیک شدن به ساحل تماشایی این اقیانوس بر وبحر، بی نهایت بهجت افزا وسرورآفرین است. این مقاله در حد بابی برای ورود به بررسی بیشتر وتحلیل عمیق تر ودقیق تر موضوع، نگارش می یابد که اگرتنها منتج به تأملی دیگر ودرنگی بیشترهم در این باب شود، توانسته است به هدفی که دنبال می کند رسیده ویا نزدیک گردد. جا دارد یادآور شویم که مباحث متعدد دیگری که از فروعات این مسئله مهم معرفتی وتربیتی می باشد، می تواند در اینجا مطرح گردیده ومورد بحث قرار گیرد، ولی فرصت ومجالی بیش از این مقال مختصر ومقاله حاضر می طلبد که بیشتردر پی پردازش به اموری کلی وابعادی فلسفی از موضوع می باشد. لذا دراینجا تنها به نکاتی که شاید محوری ترین و مهمترین جنبه های آن به حساب آید، پرداخته می شود.